فصل سوم پایان نامه

فصل سوم پایان نامه

هر تحقيق و پژوهشي با يک مسأله آغاز ميگردد. مسأله تحقيق موجب ايجاد سوالاتي در ذهن محقق گرديده و به ارائه فرضيه منجر مي شود. بنابراين وظيفه اصلي و اساسي هر محقق، بررسي و پژوهش جهت تاييد يا رد فرضيات مي باشد. جهت پاسخگويي به سوالات تحقيق و نتيجه گيري در خصوص فرضيات داده هاي جمع آوري شده در خصوص تحقيق، ورودي اساس و پايه تحقيق مي باشد و در نهايت محقق بايستي با توجه به داده هاي گردآوري شده، در خصوص پاسخگويي به سوالات تحقيق اقدام نمايد. اما همانگونه که آشکار و محرز مي باشد داده ها، اطلاعات خام و غير قابل اتکايي مي باشند که جهت تبديل شدن به اطلاعات قابل استفاده بايستي تحليل گردند، تا با تبديل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصميم گيري نمود.

لذا در اين فصل به بررسي چگونگي گردآوري داده ها، تحليل آنها جهت استفاده از داده هاي خام در راستاي سوالات تحقيق پرداخته مي شود. در اين فصل تعريف و تفصيل مفاهيم اساسي زیر ارائه می گردد و مفاهيم اساسي ذیل براي تحقيق بررسي مي گردد.

  • روش تحقيق
  • جامعه آماري
  • نمونه گيري
  • اعتبار و روايي
  • آزمون فرضيات پایان نامه
  • روش تحلیل آماری تحلیل اطلاعات

نویسنده

amarskill