پرسشنامه

پرسشنامه

فرایند رسیدن از مفاهیم انتزاعی به نقطه ای را که بتوان پرسش های پرسشنامه را به گونه ای تدوین کرد که ترجمان و برگردان مفاهیم باشند (( پایین آمدن از نردبان انتزاع)) می خوانند. این فرایند متضمن رسیدن از کلی به مشخص، از مفاهیم انتزاعی به مفاهیم عینی و مشخص است. در تصریح مفاهیم از این نردبان پایین می رویم. (دی.ای.دواس)

چگونگی طراحی پرسشنامه :

نحوه تهيه و تنظيم پرسشنامه به عنوان ابزاري براي گردآوري اطلاعات و داده هاي مورد نياز در پروژه های تحقیقاتی و يا پايان نامه ها و یا مقالات علمی و غيره نياز به دانستن مراحل مختلف تحقيق با توجه به نوع روش بكار رفته است. بايد يادآور شویم براساس نوع تحقیق روش تهیه پرسشنامه فرق می کند:

بانک پرسشنامه

 گروهی از تحقیقات به طور عمده در رشته های روانشناسی و مدیریت از پرسش نامه های “استاندارد” استفاده می کنند. این نوع پرسش نامه ها قبلا توسط محققان صوآزموده شده است و به گونه ای استاندارد در دسترس همه قرار دارد.

یک پرسشنامه استاندارد حاصل مطالعه و کاربرد پرسشنامه های متعددی است که برای اهداف و متغیرهای مختلف طراحی شده است و محققان از بین آنها به پرسشنامه ای روا، پایا و دقیق  که بر روی جوامع مختلف اجرا شده و نهایتا منجر به نتیجه ای قابل استناد شده است، دست یافته اند.

گروه ASG بانکی کامل و جامع از پرسشنامه های استاندارد در اکثر رشته ها آماده کرده است. تمامی موارد بانک پرسشنامه شامل عناوین و اطلاعات ذیل می باشد:

  • عنوان
  • هدف
  • دستورالعمل
  • معرفی پرسشنامه
  • نمره گذاری پرسشنامه
  • تحلیل براساس میزان نمره
  • روایی و پایایی
  • منبع

آماده سازی پرسشنامه

 نوع دوم از پرسشنامه ها، پرسش نامه های “محقق ساخته” است. پرسشنامه محقق ساخته، ابزاری است که محقق بر حسب اهداف و متغیرهای مورد نظر خود، اقدام به ساخت آن می کند و برای اطمینان از اینکه ابزار از ثبات، دقت و حساسیت مناسب برخوردار است، روایی و پایایی آن را مورد بررسی و سنجش قرار می دهد.

در گروه ASG مشاوران با تجربه بیش از 10 سال سابقه کارهای پژوهشی و تحقیقاتی می توانند در آماده کردن پرسشنامه های معتبر با روایی مناسب برای تمامی تحقیقات به شما کمک کنند.

نویسنده

amarskill

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.