تصحیح آماری پایان نامه های ناقص

تصحیح آماری پایان نامه های ناقص

گاهی مشاهده می‌شود که پژوهشی به واسطه انتخاب طرح تجزیه و تحلیل آماری نامناسب در پایان کار با مشکل مواجه می‌شود و امکان انجام تحلیل‌های آماری مناسب وجود ندارد و یا نتایج قابل استناد نمی باشد.

 

گروه متخصصین آماری با بیش از ۱۰ سال سابقه انجام تخصصی تجزیه و تحلیل آماری مناسب ترین طرح را برای اصلاح تحقیق به شما ارایه میدهد و پایان نامه شما را برای جلسه دفاع به طرحی قابل دفاع کردن تبدیل می کند.

نویسنده

amarskill