نرم افزارها

نرم افزار آﻣﺎري SPSS

شرﮐﺖ IBM (International Business Machines Corp) ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎدر در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﻓﻦآوريﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ که ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ، ﮔﺰارشﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. نرم افزار آﻣﺎري SPSS ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.