روش تحقیق کمی

روش تحقیق کمی

در این روش تجزیه و تحلیل داده ها بر پایه آمار، ارقام، فراوانی و درصدها انجام می‌شود. گر چه این کمیت ها در یک پژوهش عنصری ارزشمند بشمار می‌روند، اما روش کمی تنها به دنبال اهداف عینی است، حال آنکه روش کیفی به دنبال اهداف ذهنی است و تحلیل کیفی بار معنایی یافته های کمی را روشن تر می‌کند. در تحلیل محتوای کمی، به لایه های بیرونی پیام یا متن توجه می‌شود و تلاش می‌کند افزون بر توجه به لایه های درونی تر واقعیت های اجتماعی، بر معناکاوی و درک و تفسیر آن بپردازد.

روش تحقیق کمی فن پژوهشی برای توصیف عینی، نظام مند و کمی محتوای مطلب است. بر این اساس تحلیل محتوای کمی باید از ۴ ویژگی برخوادار باشد:

  • عینی بودن: عینیت یا Objectivity استفاده از قواعد و قوانین، دقیق و روشن است؛ به گونه ای که اگر پژوهشگران دیگر، همان محتوا را با همان روش دوباره تحلیل کنند، نتایجی همسان بدست می‌آورند. بنابراین، نتایج باید مستقل از تحلیل گرها باشند و با تکرار دوباره، همان نتایج بدست می‌آیند.
  • نظام مند بودن: نظام‌مندی یا Systematic بیان کننده این موضوع است که همه عناصر موجود در محتوا باید براساس واحدها و مقوله هایی که برای بررسی در نظر گرفته شده اند، تحلیل شوند و پژوهشگر نباید عناصری را از محتوا به دلخواه کنار بگذارد یا تنها برخی از عناصر را تحلیل کند.

آشکار بودن: در این جا باید به متن یا پیام آشکار و روشن، توجه و از هر گونه استنباط شخصی و پیش داوری های فردی تحلیل گر جلوگیری شود

“من نمی توانم فرمول موفقیت را به شما بدهم ، اما می توانم فرمول شکست را برای شما بیان کنم. این است: سعی کنید همه را راضی کنید.”
– هربرت بیارد ساپ

  • کمی بودن: این ویژگی، تحلیل محتوا را از یک مطالعه معمولی جدا می‌سازد. بر پایه این ویژگی، تحلی لگر باید روشن کند چه واژه ها، مضامین و نمادهایی بیش از همه و به چه تعداد در متن تکرار شده اند. افزون بر تحلیل مقداری، می‌توان از تحلیل همبستگی استفاده کرد. این نوع تحلیل مشخص می‌کند که ارتباط مفاهیم و عناصر چگونه است و چه عواملی آن ها را به هم پیوند می‌دهند.
 

در این روش دو عنصر اصلی مطرح اند: واحد تحلیل و مقوله تحلیل روش تجزیه و تحلیل داده ها در تحلیل محتوای کمی می‌تواند توصیفی یا توصیفی تحلیلی باشد. در تحلیل توصیفی، براساس نوع واحد تحلیل، باید فراوانی موضوع مورد بررسی در مقوله بندی ها تعیین و شمارش شود و براساس آن نتیجه گیری انجام شود. در این جا پژوهشگر نه تنها به تحلیل فراوانی می‌پردازد، در حالی که در توصیفی –تحلیلی نه تنها تحلیل فراوانی ( شامل شدت، وسعت و اهمیت عناصر مورد نظر در محتوا) که تحلیل همبستگی عناصر و مفاهیم جهت انسجام وهمبستگی و یا گسستگی بررسی می‌شود و نتیجه گیری نهایی انجام می‌گیرد. استفاده از انواع .( تحلیل ها، بستگی به هدف پژوهش دارد.

اساس تحلیل محتوای کمی بر کمی کردن کیفیت ها و متن مورد بررسی استوار است و به همین خاطر کمی بودن، بارزترین ویژگی تحلیل محتوا بشمار می‌رود. در واقع، در این روش، تجزیه تحلیل فرآورده‌های ارتباطی بر پایه آمار و ارقام، فراوانی و درصدها انجام می‌شود. طبعا برای کمی کردن، مزیت‌هایی در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه توصیف هایی که با عدد بیان می‌شوند، نظیر ۴۵% یا (۲۷ بار از ۳۰ بار ممکن) از توصیف هایی نظیر«کم تر از نصف» یا «تقریبا همیشه» داده های دقیق تری ارایه می‌دهند. مزیت دیگر، این است که روش های آماری مجموعه پرتوانی از ابزار را، نه تنها برای دقت بخشیدن و تلخیص دقیق یافته ها بلکه برای اصلاح کیفیت تفسیر و استنتاج فراهم می‌سازند.

هدف اصلی تحقیق باید نیل به شناخت دقیق باشد. در مقام محقق از روش ها و تکنیک هایی استفاده کنید که به ارتقاء شناخت منجر شود. روش را به کار گیرید، نگذارید روش شما را به کار گیرد.

دامنه روش های تحقیق و تکنیک های گردآوری داده ها

پیمایش

پیمایش دقیقا به معنی تکنیک خاصی در گردآوری اطلاعات نیست: هر چند عمدتا از پرسشنامه استفاده می شود اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه عمیق و مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلیل محتوا و جزء اینها هم به کار می روند. ویژگی های بارز پیمایش عبارت اند از شیوه گردآوری داده ها و روش تحلیل آنها.

مشخصه پیمایش، مجموعه ساختمند یا منظمی از داده هاست که آن را ماتریس متغیر برحسب داده های موردی می نامند. بدین معنا که اطلاعاتی درباره متغیرها یا خصوصیات یکسان (survey analysis) جمع آوری می کنیم و به یک ماتریس داده ها می رسیم.

به عبارت دیگر صفت یا ویژگی هر مورد را برحسب هر متغیر گردآوری می کنیم. با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختمند یا «مستطیلی» از داده ها می رسیم. هر مورد یک فرد است ولی لزوما همواره چنین نیست. مورد که واحد تحلیل خوانده می شود، می تواند کشور یا سال باشد یا عملا هر چیزی که بتوان صفات یا ویژگی های آن را ضبط کرد.

یکی از وظایف تحلیل پیمایش توصیف خصوصیات مجموعه ای از موردهاست. (آمار توصیفی). محققان در پی علل پدیده ها هم هستند. تحلیل گر پیمایش با مقایسه موردها در پی پیدا کردن علل برمی آید.(آمار استنباطی)

محقق پیمایش با بررسی تغییرات متغیر بر حسب موردها و جستجوی ویژگی های دیگری که به طور منظم با آن پیوند دارد در پی شناخت علل پدیده ها برمی آید. اما محقق پیمایش باید کاملا دقت کند تا از انتساب غلط روابط علی بپرهیزد.

گروه ASG با داشتن سابقه چندین ساله در خصوص بررسی و استنباط و نتیجه گیری از کلیه پروژه های تحقیقاتی و استفاده از متخصصین آماری و همچنین استفاده از انواع نرم افزارهای تحلیل داده توانایی انجام کلیه روش های تحلیلی و بررسی تحقیقات را به صورت زیر دارا می باشد:

عنوان کار

شرح موارد

طراحی پرسشنامه

پرسشنامه های استاندارد، پرسشنامه محقق ساز

نمونه گیری

تعیین حجم و نوع نمونه گیری

جمع آوری داده

به هر شکل شامل پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده، آنلاین

Data sheet

ورود داده ها

Data base

طراحی ماترس ورود اطلاعات: تعریف متغیرها، کدگذاری گزینه ها

آمار توصیفی

گزارشات آمارتوصیفی، جداول فراوانی(یک بعدی و دو بعدی)،

انواع نمودارهای توصیفی

آمار استنباطی

آزمون های پارامتری و نا پارامتری

جداول همبستگی

corrolation

مدل بندی متغیرها

خطی، لگ نرمال، غیرخطی

رگرسیون

خطی، غیرخطی، لجستیک

سری زمانی

پانل دیتا، سری زمانی، مقطعی

تحلیل داده ها

data reduction

تحلیل عاملی

وزن دهی داده ها factor analysis

تحلیل مسیر 1

برای بررسی رابطه 3 متغیر

تحلیل مسیر 2

برای بررسی رابطه 4 متغیر و بیشتر

معادلات ساختاری

تحلیل متغیر میانجی و تعدیلگر

نویسنده

amarskill

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.