پرسشنامه ها

پرسشنامه

فرایند رسیدن از مفاهیم انتزاعی به نقطه ای را که بتوان پرسش های پرسشنامه را به گونه ای تدوین کرد که ترجمان و برگردان مفاهیم باشند (( پایین آمدن از نردبان انتزاع)) می خوانند. این فرایند متضمن رسیدن از کلی به مشخص، از مفاهیم انتزاعی به مفاهیم عینی و مشخص است.