مشاوری آماری

فصل سوم پایان نامه

هر تحقيق و پژوهشي با يک مسأله آغاز ميگردد. مسأله تحقيق موجب ايجاد سوالاتي در ذهن محقق گرديده و به ارائه فرضيه منجر مي شود. بنابراين وظيفه اصلي و اساسي هر محقق، بررسي و پژوهش جهت تاييد يا رد فرضيات مي باشد.

مشاوری آماری

تعیین روش نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه

جامعه و نمونه یک بحث محوری در تحقیقات علمی است. پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله، یکی از تصمیمیات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است، نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم، یافته های تحقیق خود به آن جامعه را دارد.