تجزیه و تحلیل آماری و اطلاعات تحقیق

زمانی طرح های تحقیقاتی نگارش و اجرا می شوند ولی به دلیل کمبود متخصصین آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری های طرح یا انجام نمی شود یا به درستی نتیجه گیری و تکمیل نمی شود.

گروه ASG با همکاری متخصصین آماری و متخصیصن رشته های دیگر به شما کمک می کند تا از اطلاعات بدست آمده در طرح های تحقیقاتی نتیجه گیری کنید و این نتایج را به صورت های زیر به شما ارائه می دهند.

  • جداول آماری
  • نمودارهای مختلف آماری
  • آزمون فرضیه های مناسب
  • تحلیل مسیر
  • معادلات ساختاری

نویسنده

amarskill