اجرای طرح و جمع آوری اطلاعات

در فرم ها و چارچوب های ارائه شده و پیشنهادی سازمان ها، موسسات و مراکز علمی-آموزشی و پژوهشی که جهت تهیه و تدوین طرح تحقیق، طراحی شده است، ۱۲-۱۶ بند با عناوین و ترتیب های تقریبا مشابهی به چشم می خورد:

 1. مقدمه
 2. عنوان تحقیق
 3. بیان مسئله (نحوه نگارش بیان مسئله )
 4. سوابق و ادبیات مربوط به تحقیق
 5. اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
 6. اهداف تحقیق
 7. فرضیه ها و سوالات ویژه تحقیق
 8. تعریف مفاهیم و متغیرها
 9. نوع تحقیق
 10. روش تحقیق
 11. جامعه آماری
 12. نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری
 13. ابزار های گردآوری داده های پژوهشی
 14. روش های تجزیه و تحلیل داده ها (آمار توصیفی و آمار استنباطی)
 15. اطلاعات مربوط به مدیریت و عوامل اجرایی، زمان و طول اجرا و هزینه های تحقیق
 16. فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده در تدوین طرح پژوهش

اجرای موارد بالا به صورت کامل و دقیق و با کمترین خطای ممکن تنها توسط افرادی قابل انجام است که هم متخصص باشند و هم تجربیات کارهای اجرایی را داشته باشند.

گروه ASG می تواند با در اختیار گذاشتن هر نوع نیروی اجرایی و علمی برای تمامی مراحل کارمی باشد، از جمله :

 • متخصصین نگارش طرح
 • متخصصین آماری
 • نیروی آموزش دیده جهت جمع آوری اطلاعات
 • اپراتور جهت ورود اطلاعات

نویسنده

amarskill