پروژه های تحقیقاتی

روش تحقیق کمی

در این روش تجزیه و تحلیل داده ها بر پایه آمار، ارقام، فراوانی و درصدها انجام می‌شود. گر چه این کمیت ها در یک پژوهش عنصری ارزشمند بشمار می‌روند، اما روش کمی تنها به دنبال اهداف عینی است، حال آنکه روش کیفی به دنبال اهداف ذهنی است