مشاوری آماری

فصل سوم پایان نامه

هر تحقيق و پژوهشي با يک مسأله آغاز ميگردد. مسأله تحقيق موجب ايجاد سوالاتي در ذهن محقق گرديده و به ارائه فرضيه منجر مي شود. بنابراين وظيفه اصلي و اساسي هر محقق، بررسي و پژوهش جهت تاييد يا رد فرضيات مي باشد.