فصل چهارم پایان نامه

فصل چهارم پایان نامه

در اين مرحله از پژوهش، اطلاعات و داده‌ها كد گذاري شده پس از تجزيه و تحليل و پردازش به وسيله رايانه با کمک نرم افزارهای آماری توسط محقق مورد تفسير و تعبير قرار مي‌گيرند.

تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر داده های جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش است، تجزیه و تحلیل داده ها از اصلی ترین و مهمترین بخش های پژوهش محسوب می گردد. داده های خام با استفاده از نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پس از پردازش به شکل اطلاعات و دانش در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.

 

شايان ذکراست که فصل حاضر در دو بخش زيرارائه شده است:

  • بخش اول: توصيف داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي(انواع جداول فراوانی و رسم نمودار)
  • بخش دوم: بررسي فرضيه‌ها با استفاده از آمار استنباطي (آزمون های آماری)

گروه متخصصین آمار با همکاری متخصصین رشته آمار در تمامی علوم دانشگاهی و تجربه 10 ساله در زمینه تحلیل و تفسیر نتایج آمادگی ارائه تمامی خدمات آماری را با نرم افزارهای مرتبط دارد.

عنوان کارشرح موارد
طراحی پرسشنامهپرسشنامه های استاندارد، پرسشنامه محقق ساز
نمونه گیریتعیین حجم و نوع نمونه گیری
جمع آوری دادهبه هر شکل شامل پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده، آنلاین
Data sheetورود داده ها
Data baseطراحی ماترس ورود اطلاعات: تعریف متغیرها، کدگذاری گزینه ها
آمار توصیفی

گزارشات آمارتوصیفی، جداول فراوانی(یک بعدی و دو بعدی)،

انواع نمودارهای توصیفی

آمار استنباطیآزمون های پارامتری و نا پارامتری
جداول همبستگیcorrolation
مدل بندی متغیرهاخطی، لگ نرمال، غیرخطی
رگرسیونخطی، غیرخطی، لجستیک
سری زمانیپانل دیتا، سری زمانی، مقطعی
تحلیل داده هاdata reduction
تحلیل عاملیوزن دهی داده ها factor analysis
تحلیل مسیر 1برای بررسی رابطه 3 متغیر
تحلیل مسیر 2برای بررسی رابطه 4 متغیر و بیشتر
معادلات ساختاریتحلیل متغیر میانجی و تعدیلگر

نویسنده

amarskill