آماده سازی پایان نامه جهت جلسه دفاع

آماده سازی پایان نامه جهت جلسه دفاع

جلسه دفاع مهمترین زمان برای تحقیق محسوب میگردد زیرا نتایج تحقیق در جلسه دفاع مطرح می شود.

محقق در صورتی که تسلط به روش های آماری ارائه شده در فصل ۴ نداشته باشد نمیتواند به خوبی نتایج تحقیق خود را ارائه دهد.

 

گروه متخصصین آماری جلسات آموزشی و توجیهی به صورت حضوری و آنلاین یا آفلاین به منظور آشنایی و تسلط هر چه بیشتر  به مباحث آماری مندرج در فصل ۴ برای محققین و دانشجویان محترم برگزار میکند، تا در جلسه دفاع با تسلط کامل حضور پیدا کنند.

مهمترین نکاتی که باید دانشجو های عزیز در جلسه دفاع توضیح دهند:

۱. از چه آزمون آماری استفاده کرده اند؟

۲. چرا از این آزمون استفاده شده است؟

۳. نتیجه گیری چگونه صورت گرفته است؟

پاسخ به این ۳ سوال کلیدی به شما کمک میکند بهترین ارایه را در جلسه دفاع داشته باشید.

نویسنده

amarskill